Εταιρική Διαφάνεια

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4172/12, η εταιρεία αναρτά τις παρακάτω πληροφορίες:

Επωνυμία: Pobuca – Sieben ΜIKE
Εταιρική Μορφή: Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Εταιρικό κεφάλαιο: 390.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 4000801000.
ΑΦΜ: 099457037, Δ.Ο.Υ: Παλλήνης Αττικής
Διεύθυνση Έδρας: Αριστομένους 3, Γέρακας, Αττικής
Τηλέφωνο: +302130179000, email: info@sieben.gr
Εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79: δεν υπάρχουν
Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Εταίροι:
1) «POBUCA LIMITED», που εδρεύει στο Λονδίνο, 3rd floor 207 Regent Street, W1B 3HH, με Αριθμό Μητρώου Εταιρειών Αγγλίας και Ουαλίας 10211384, ΑΦΜ: 996659446 
Κατηγορία Εισφορών: κεφαλαιακές,13000 εταιρικά μερίδια

Διαχειριστές:

1) Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και της Ευθυμίας, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής
2) Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής