Επενδυτικό πρόγραμμα ICT4Growth

Στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth» η Sieben - Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής ΕΠΕ επεκτείνει τις δραστηριότητες της και επενδύει στην ανάπτυξη νέου software, που απευθύνεται σε εταιρίες marketing, ή τμήματα εταιριών marketing.

Η επένδυση χρηματοδοτείται μερικώς από το επενδυτικό πρόγραμμα ICT4Growth με ηλεκτρονικό κωδικό “ICT-000366” (52,62%), τίτλο Integrated Marketing Management System και υλοποιείται στο υποκατάστημα της εταιρεία στην Πάτρα με χρονική διάρκεια 22 μήνες (από 30/12/2013 μέχρι 30/10/2015).

Συνοπτικά περιλαμβάνει δύο (2) Φάσεις (φάση Α, υλοποίηση τους 18 πρώτους μήνες, φάση Β έναρξη τον 7ο μήνα και ολοκλήρωση τον 22ο μήνα) και 24 Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα που εμφανίζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται:

Πίνακας 1: Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα Επένδυσης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.415.923,47 € και το χρηματοδοτικό της σχήμα αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2: Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης