Ερευνητικό Έργο «Αναβάθμιση της ασφάλειας οδικών μεταφορών μέσω βελτίωσης της συμπεριφοράς χρηστών σηράγγων με νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης»

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί η ανάπτυξη διαδικασιών εκπαίδευσης των χρηστών των οδικών σηράγγων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειάς τους, τόσο σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας όσο και σε συνθήκες ατυχήματος. Η ασφάλεια των οδικών σηράγγων είναι θέμα μείζονος σημασίας καθώς παρόλο που τα ατυχήματα στις οδικές σήραγγες είναι λιγότερο συχνά από τα ατυχήματα στις ανοιχτές οδούς, οι συνέπειες των ατυχημάτων στις οδικές σήραγγες και κυρίως αυτών που οφείλονται σε βαρέα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, είναι μεγάλες, τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών όσο και σε οικονομικό κόστος. Ειδικά για την Ελλάδα, όπου οι σύγχρονοι οδικοί άξονες περιλαμβάνουν πολλά χιλιόμετρα οδικών σηράγγων, το θέμα της ασφάλειας των χρηστών τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας των οδικών σηράγγων αποτελεί η συμπεριφορά των χρηστών τους (οδηγοί-επιβάτες οχημάτων). Η συμπεριφορά των χρηστών ελέγχεται τόσο σε σχέση με τον τρόπο που οδηγεί ένας χρήστης μέσα στην οδική σήραγγα (οδηγική συμπεριφορά) όσο και με τη συμπεριφορά που θα επιδείξει σε περίπτωση ατυχήματος και ανάγκης εκκένωσης της σήραγγας.

Απώτερος στόχος του ερευνητικού έργου είναι η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στις μεταφορές μέσω της δημιουργίας και διάχυσης βέλτιστων πρακτικών οδηγικής συμπεριφοράς εντός των οδικών σηράγγων, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν πλέον οι οδικές σήραγγες για τις μεταφορές στην Ελλάδα.

To έργο αποτελείται από 8 Ενότητες Εργασίας κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει τα παραδοτέα της.

EE1: Διοίκηση Ερευνητικού Έργου
Π1.1  Εκθέσεις προόδου

EE2: Έρευνα Αιτιών Δυστυχημάτων σε Οδικές Σήραγγες
Π2.1  Καταγραφή δυστυχημάτων
Π2.2  Ανάλυση δυστυχημάτων

EE3: Διερεύνηση της γνώσης των χρηστών για θέματα ασφάλειας στις οδικές σήραγγες
Π3.1  Βέλτιστες πρακτικές συμπεριφοράς χρηστών σηράγγων
Π3.2  Ανάλυση υπάρχουσων ερευνών οδικής συμπεριφοράς χρηστών
Π3.3  Έρευνα υφιστάμενης γνώσης των χρηστών σηράγγων

EE4: Ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης και ενημέρωσης χρηστών οδικών σηράγγων
Π4.1  Σχεδιασμός εργαλείων εκπαίδευσης χρηστών οδικών σηράγγων
Π4.2  Υλοποίηση εργαλείων εκπαίδευσης χρηστών οδικών σηράγγων
Π4.3  Σχεδιασμός εργαλείων ενημέρωσης χρηστών οδικών σηράγγων
Π4.4  Υλοποίηση εργαλείων ενημέρωσης χρηστών οδικών σηράγγων

EE5: Ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης και ενημέρωσης οδηγών επικίνδυνων φορτίων οδικών σηράγγων
Π5.1  Σχεδιασμός εργαλείων εκπαίδευσης οδηγών επικίνδυνων φορτιών οδικών σηράγγων
Π5.2  Υλοποίηση εργαλείων εκπαίδευσης οδηγών επικίνδυνων φορτιών οδικών σηράγγων
Π5.3  Σχεδιασμός εργαλείων ενημέρωσης οδηγών επικίνδυνων φορτιών οδικών σηράγγων
Π5.4  Υλοποίηση εργαλείων ενημέρωσης οδηγών επικίνδυνων φορτιών οδικών σηράγγων

EE6: Εφαρμογή-Ανάδραση-Αξιολόγηση
Π6.1  Τελική έκθεση εφαρμογής μεθόδου

EE7: Εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου
Π7.1  Μελέτη αναμενόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων
Π7.2  Σχέδιο διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων

EE8: Διάχυση αποτελεσμάτων
Π8.1  Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις
Π8.2  Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων
Π8.3  Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων

Το έργο υλοποιείται από ένωση τριών εταιρειών των:
SiEBEN Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής ΕΠΕ – Συντονιστής Φορέας
Mediascpape ΕΠΕ
Συνέργεια Α.Ε.
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ